Prywatne Domy Seniora wymagania prawne

Prywatne Domy Seniora wymagania prawne

Obecnie w Polsce działa ponad 200 zarejestrowanych Prywatnych Domów Seniora. A ich liczba ciągle rośnie. Spowodowane jest to nie tylko starzejącym się społeczeństwem, ale i zmiana nastawienia społecznego wobec geriatrii i placówek, które zajmują się opieką długoterminową. Polacy przekonują się do takiej formy opieki i chętniej oddają swoich bliskich do prywatnych domów opieki, które obecnie częściej przypominają luksusowy pensjonat. Ponadto coraz częściej osoby w podeszłym wieku same decydują się na spędzenie jesieni życia w takim domu – mają zapewnioną profesjonalną opiekę oraz towarzystwo.

Rynek prywatnych domów opieki ciągle rośnie. To dobry pomysł na założenie działalności gospodarczej. W dobie starzejącego się w szybkim tempie społeczeństwa rośnie zapotrzebowanie na tego typu usługi. Ludzie starsi wymagają odpowiedniej opieki, która jest przede wszystkim zdeterminowana właśnie przez ich wiek. Rodzina, w której wszyscy pracują, nie jest w stanie samodzielnie zapewnić takiej osobie profesjonalnej i kompleksowej opieki.

W tym artykule przybliżymy Ci, jak wygląda procedura otwarcia Prywatnego Domu Seniora w Polsce. Jesteśmy hurtownią, która zaopatruje prywatne domy opieki i ośrodki medyczne w odpowiednie wyposażenie, sprzęt i asortyment. Zachęcamy każdego, kto interesuje się otwarciem takiej placówki, do kontaktu. Odpowiemy na każde pytanie i udzielimy informacji dotyczących wyposażenia takiego domu.

Prowadzenie Prywatnego Domu Seniora

Samo prowadzenie Domu Seniora to przede wszystkim zapewnienie jego podopiecznym godnego bytu wraz z pełnym wyżywieniem. Samo miejsce musi być dostosowane pod potrzeby osób starszych i utrzymywane w czystości. Kolejną istotną usługą świadczoną w takich placówkach to czynności opiekuńcze. Dom musi zapewnić przebywającym tam seniorom pomoc w podstawowych czynnościach, pielęgnację oraz opiekę higieniczną. Ponadto pomaga w załatwieniu osobistych spraw i zapewnia stały kontakt z otoczeniem. Każda usługa i sposób jej wykonania musi uwzględnić wiele czynników dotyczących danej osoby, takich jak aktualny stan zdrowia, sprawność fizyczna oraz intelektualna, oraz świadczyć je zgodnie z prawami człowieka – prawem do godności, intymności, poczucia bezpieczeństwa oraz wolności.

Domy opieki często świadczą również różne usługi dostępne dla osób zewnątrz – masaż, fizjoterapia itp. Domy Pomocy Społecznej są prowadzone przez powiaty i gminy – to jedno z ich zadań. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obok nich znajdowały się prywatne placówki.
Takie ośrodki mogą być prowadzone zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, wyłączając spółki partnerskie. Działalność należy więc zarejestrować albo w CEIDG, jako jednoosobową działalność gospodarczą bądź spółkę cywilna, albo w KRS, jako spółkę jawną, spółkę komandytową, spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółkę akcyjną. Usługi świadczone przez domy pomocy są zwolnione od podatku VAT na mocy art. 43 ust.1 pkt.22 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie ma regulacji, które wyznaczają opłaty za pobyt w prywatnych domach pomocy. Każda placówka przyjmuje podopiecznego na swoich zasadach na podstawie umowy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie w publicznych domach brakuje miejsca. Wtedy też osoby te są kierowane przez gminę albo powiat do placówki prywatnej, a opłata jest ustalana na podstawie umowy pomiędzy podmiotem, który dom prowadzi a gminą.

Należy również zadbać o prowadzenie szczegółowej dokumentacji jego mieszkańców. Prócz samej umowy o świadczenie usług, akta muszą zawierać dane identyfikacyjne zainteresowanych, takie jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko ewentualnego opiekuna prawnego oraz oczywiście dokumentacja medyczna przebywającego w placówce, która zawiera niezbędne informacje o jego stanie zdrowia.

Prowadzenie domu opieki – niezbędne formalności

Prowadzenie domu opieki wymaga pozwolenia wojewody. Trzeba spełnić warunki, które są określone w ustawie o pomocy społecznej, spełnić odpowiednie standardy i przedstawić dokumenty, takie jak: wniosek o zezwolenie, tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się dom, zaświadczenie o możliwości użytkowania obiektu, plan na prowadzenie placówki, informację o możliwościach finansowania placówki i o niezaleganiu z płatnościami wobec odpowiednich urzędów, informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oraz zaświadczenie o stanie zdrowia.

Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, a przed wydaniem pozwolenia, właściwy wydział dokonuje oględzin placówki. Ich wynik jest brany pod uwagę podczas procesu wydawania zezwolenia. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę, określa tryb udzielania pozwolenia, jak i opisuje wzór samego wniosku. Jawny rejestr placówek, które prowadzą tego typu usługi prowadzi wojewoda. Podstawowymi numerami PKD dla tej działalności jest 87.30.Z, który obejmuje pomoc społeczną wraz z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, oraz 87.10.Z – pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską. Pierwszy z nich obejmuje pomoc społeczną wraz z całodobową opieką osobom starszym i niepełnosprawnym w domach emeryta, domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej i z minimalną opieką. Drugi zaś dotyczy pomocy społecznej z zakwaterowaniem, która zapewnia opiekę pielęgniarską w domach pomocy społecznej, domach rehabilitacyjnych i pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Zaplecze kadrowe domów opieki

Domy opieki również muszą posiadać odpowiednią kadrę i ich ilość, którą określają odpowiednie rozporządzenia. Na stu podopiecznych musi być co najmniej dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu. Sami mieszkańcy muszą mieć dostęp do psychologa oraz psychiatry. Wskaźnik zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracowników terapeutyczno-opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku to nie mniej niż 0,4 na osobę, dla osób somatycznie chorych – nie mniej niż 0,6 na osobę, dla psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie to nie mniej niż 0,5 na osobę.

Wymagania lokalowe i sanitarne

Sam dom opieki musi spełnić wiele warunków. Zarówno w budynku, jak i w jego otoczeniu, nie może być żadnych barier architektonicznych. Jeśli budynek jest piętrowy, wymagana jest winda, która musi być dostosowana do potrzeb podopiecznych. Należy również zainstalować systemy alarmowe, w tym przeciwpożarowy. Na budynku musi zaś się znaleźć informacja o rodzaju posiadanego zezwolenia na prowadzenie placówki oraz numer wpisu do rejestru.

Pomieszczenia, jakie powinien posiadać Dom Seniora, to między innymi pokoje mieszkalne jedno i wieloosobowe, pokoje dzienne, jadalnia, gabinet medyczny oraz pokój gościnny. Powinno znaleźć się również wydzielone pomieszczenie służące do suszenia i prania, miejsce do uczestnictwach w nabożeństwach oraz inne pomieszczenia techniczne, które są niezbędne do zaspokojenia sanitarnych potrzeb seniorów.
Jasno określone są również wymagania dotyczące pokojów, w którym przebywają podopieczni. Jednoosobowy nie może być mniejszy niż 9 m2, a wieloosobowy powinien mieć nie mniej niż 6 m2 na osobę. W pokoju mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, gdy wszystkie poruszają się samodzielnie. W przypadku osób leżących, są to 4 osoby. Pokoje powinny być odpowiednio wyposażone. Istotnym i nieodłącznym elementem domu seniora są łóżka rehabilitacyjne. Muszą być zróżnicowane i dostosowane pod konkretne wymagania leżącego.
Łazienki w domach pomocy muszą również być odpowiednio wyposażone, np. w uchwyty, ułatwiające podnoszenie się. Mieszkańcy zaś powinni mieć zapewnione odpowiednie środki higieny osobistej, takie jak środki czystości oraz odpowiednie przybory toaletowe.

Zakres żywienia i higieny też podlega pewnym wymaganiom. Przede wszystkim Dom Seniora musi zapewnić mieszkańcom 3 posiłki dziennie. Jeśli ktoś ma zalecenia lekarza w spawie wyżywienia, musi dostać posiłek zgodny z jego wskazaniami. Przerwa pomiędzy posiłkami nie może być krótsza niż 4 godziny, a ostatni posiłek nie może być podany wcześniej niż o 18.00. W ciągu dnia powinien być zapewniony stały dostęp do drobnych posiłków, przekąsek oraz napoi.

Nadzór nad Domem Seniora

Kontrolę nad prowadzoną placówką ma prawo zlecić wojewoda. Przeprowadza ją wydzielony przez niego zespół do spraw nadzoru i kontroli. W przypadku niespełniania wymagań i standardów, wojewoda może wydać zalecenie pokontrolne. W razie braku poprawy ma prawo zezwolenie cofnąć – czasowo bądź stale, albo nałożyć karę.

Prowadzenie domu seniora wiąże się z wieloma obowiązkami, które trzeba wypełniać. Jednak dzisiaj, gdy nasze społeczeństwo staje się coraz starsze i świadome swoich potrzeb, warto zainwestować w wyspecjalizowaną kadrę oraz odpowiednie wyposażenie i otworzyć prywatną placówkę. Zapotrzebowanie jest coraz większe i będzie dynamicznie rosło. Jeśli nosisz się z zamiarem otwarcia Domu Seniora, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące procedur i doradzimy Ci, jakie wyposażenie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze. Posiadamy szeroki asortyment akcesoriów, sprzętu i łóżek rehabilitacyjnych oraz wieloletnie doświadczenie w branży.

Akty prawne:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej;

Pomoc w doborze łóżka.

Zaufaj naszym specjalistom, którzy pomogą w wyborze sprzętu.

l

Adres kontaktowy

VISAMED ul. Kredytowa 2 m. 58

00-062 Warszawa

Wysyłka sprzętu

Ul. Gwiaździsta 77a, 01-651 Warszawa

Dostawa i odbiór sprzętu przez naszych kierowców

Kontakt

+48 508 808 686 pn-pt 8:00 - 21:00