Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2019

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 2019

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem, który kieruje się do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Celem takiego wniosku jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia niepełnosprawności składającego dokument. We wniosku należy uzupełnić wszystkie niezbędne do uruchomienia procesu informacje, takie jak dane osobowe składającego wniosek, dane osobowe ewentualnego przedstawiciela, dla jakich celów sam wniosek jest składany oraz jaka jest obecna sytuacja społeczna i zawodowa zainteresowanego. Wzory wniosków są powszechnie dostępne do pobrania na różnych portalach. Wniosek składamy w miejscu stałego pobytu.

Podstawa prawna wydawania orzeczeń o niepełnosprawności

Podstawą prawną do wydawania wniosków o niepełnosprawności jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Rozporządzenie wykonawcze jest wydane na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie to w całości reguluje wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Kto wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje Powiatowy lub Miejski Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Powiatowy Zespół możemy traktować jako organ pierwszej instancji, natomiast Miejski Zespół, jako drugi. Gdy Powiatowy Zespół nie uwzględnił naszego wniosku, bądź go odrzucił, możemy zwrócić się do Miejskiego Zespołu i odwołać się od orzeczenia powiatowego. Chcąc więc uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności, składamy w pierwszej kolejności odpowiedni wniosek do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Skład Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Skład zespołu reguluje Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zespół składa się z przewodniczącego, sekretarza, lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych oraz pracowników socjalnych. Przewodniczący w powiecie jest powoływany i odwoływany z ramienia starosty bądź prezydenta miasta, a w Miejskim Zespole przez wojewodę. Członkowie są powoływani i odwoływani przez te same organy, ale na wniosek przewodniczących.

Wymagania wobec członków Powiatowego i Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Kwestię te reguluje Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Członkowie zespołów muszą spełniać następujące warunki:
1. Przewodniczący – ukończone studia magisterskie bądź wyższe studia medyczne;
2. Sekretarz – ukończone studia magisterskie z prawa bądź administracji;
3. Lekarz – musi mieć prawo do wykonywania zawodu lekarza oraz specjalizację co najmniej pierwszego stopnia w dziedzinie, która ma zastosowanie w procesie orzekania;
4. Psycholog – ukończone studia magisterskie z psychologii;
5. Pedagog – ukończone studia magisterskie z pedagogiki;
6. Doradca zawodowy – ukończone studia magisterskie z psychologii, pedagogiki, socjologii bądź posiadać ukończone zawodowe studia wyższe o specjalności doradztwa zawodowego lub studia podyplomowe o tej samej specjalności;
7. Pracownik socjalny – jego kwalifikacje są określone w przepisach o pomocy społecznej.
Wszyscy członkowie zespołów odbywają również szkolenie, które jest zgodne § 27 i zdać pozytywnie test sprawdzający.
Nie zawsze wszyscy członkowie zespołu są obecni przy badaniu. Kwestię tę reguluje § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Forma wniosku o orzeczeniu o niepełnosprawności

Zgodnie z rozporządzeniem, nie ma jednej konkretnej formy wniosku. Każda forma wniosku jest dopuszczalna. Musi on jednak być zgodny z ogólnymi procedurami administracyjnymi, które są określone z Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Często Powiatowe i Miejskie Zespoły często mają przygotowany wniosek, żeby ułatwić spełnienie wymagań, był czytelny i ujednolicony.

Co powinien zawierać wniosek?

Kwestię tę reguluje § 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko osoby ubiegającej się o orzeczenie bądź jego przedstawiciela ustawowego;
2. Adres zamieszkania, numer dowodu osobistego;
3. Numer PESEL;
4. Dane o sytuacji społecznej i zawodowej;
5. Oświadczenie o prawdziwości złożonych danych;
6. Dokumentacje medyczną oraz wszelkie dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności.

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie dołączone do wniosku o orzeczeniu różni się do standardowego. Reguluje to § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zaświadczenie, w przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia, zawiera opis stanu zdrowia oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia, prócz opisu stanu zdrowia, trzeba dostarczyć rozeznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących, które są poparte aktualnymi badaniami wydanymi przez lekarza oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. Zaświadczenie nie może być wydane wcześniej, niż 30 dni przez złożeniem wniosku.

Badanie oceny stanu zdrowia

Procedura przebiegu badania jest ujęta w § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ocena stanu zdrowia ma na celu zweryfikować dane zawarte we wniosku. Bierze się pod uwagę całą załączoną dokumentację medyczną. Decyzja o przyznaniu ulg bądź uprawnień jest wydawana na podstawie oceny lekarza. Jeśli wnioskodawca nie może być obecny przy posiedzeniu zespołu orzekającego z powodu choroby, która uniemożliwia stawiennictwo się i fakt ten jest potwierdzony przez zaświadczenie lekarskie, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu zainteresowanego.

Wszelkie niezgodności w ocenie stanu zdrowia, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, rozstrzyga przewodniczący składu orzekającego.

Kwalifikowanie do znacznego stopnia niepełnosprawności

Standardy kwalifikacji ujęte są w § 29 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności obejmuje naruszenie sprawności chorego, które powoduje całkowitą niezdolność do pracy z powodu fizycznego, psychicznego albo umysłowego. Pod uwagę bierze się stan organizmu oraz względy ekonomiczne – tj. całkowitą utratę możliwości zarobkowej w pracy o normalnych warunkach. Nie stoi to jednak w sprzeczności w posiadaniu zdolności do pracy w warunkach, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Całkowita niezdolność do pracy dotyczy każdego zatrudnienia, oprócz stanowisk odpowiednio przystosowanych w np. zakładach pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej.

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na kwalifikację do znacznego stopnia niepełnosprawności jest konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawnym. Niesie to całkowitą zależność od otoczenia w zakresie podstawowych czynności, takich jak pielęgnacja, higiena, karmienie czy pomoc w pełnieniu ról społecznych. Taka opieka nad chorym kwalifikuje się jako długotrwała, kiedy jest sprawowana powyżej 12 miesięcy.

Kwalifikacja do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, czynniki mające wpływ na kwalifikację do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności to przede wszystkim czasowa bądź częściowa pomoc w pełnieniu ról społecznych.

Kwalifikacja do lekkiego stopnia niepełnosprawności

Zgodnie z § 31 1. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, czynniki mające wpływ na kwalifikację do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności to istotne obniżenie zdolności do pracy poprzez naruszoną sprawność organizmu oraz ograniczenia w pełnieniu ról społecznych.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup łóżka rehabilitacyjnego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą łóżek rehabilitacyjnych. Bonifikata na zakup łóżka rehabilitacyjnego, do której są uprawnione osoby niepełnosprawne, wynosi 95%. Pomagamy zarówno w wypełnieniu wniosku, jaki i we wszystkich formalnościach. Zapraszamy do kontaktu.

Pomoc w doborze łóżka.

Zaufaj naszym specjalistom, którzy pomogą w wyborze sprzętu.

l

Adres kontaktowy

VISAMED ul. Kredytowa 2 m. 58

00-062 Warszawa

Wysyłka sprzętu

Ul. Gwiaździsta 77a, 01-651 Warszawa

Dostawa i odbiór sprzętu przez naszych kierowców

Kontakt

+48 508 808 686 pn-pt 8:00 - 21:00